Fagansattguide

Publisert 29. juni 2016, oppdatert 13. november 2020

Her finner du informasjon om opphavsrett myntet på fagansatt i høyere utdanning . Du vil lære hvordan du kan unngå å krenke andres opphavsrett når du bruker andres materiale i din undervisning, og hvordan du kan beskytte og dele egne verk på en trygg måte.

Opphavsrett gir rettsvern for forfattere, filmskapere, fotografer og andre som skaper litterære eller kunstneriske frembringelser. Den gir en tidsbegrenset enerett til bestemte typer bruk av verket og reguleres først og fremst av åndsverksloven. Med økt bruk av digital teknologi i høyere utdanning, oppstår problemstillinger knyttet til opphavsrett som det er viktig å være oppmerksom på.

Bruke andres materiale

Som underviser vil du mest sannsynlig bruke bøker, musikk, filmer og annet digitalt innhold som andre har skapt. Dette kan være ressurser institusjonen har kjøpt inn eller abonnerer på, noe du har lånt fra biblioteket, eller noe har funnet på nettet. Når du skal nyttiggjøre innhold som er skapt av andre, vil du som utgangspunkt trenge tillatelse, enten direkte fra opphaveren selv, eller fra organisasjonen som forvalter slike rettigheter på vegne av opphaverne (for eksempel Kopinor).  Å bruke en illustrasjon fra en lærebok eller internett i en forelesning som publiseres på nett, er et eksempel på gjenbruk som å klareres på denne måten.

Du kan likevel kopiere og gjenbruke fritt når

  • Det skjer i samsvar med unntak som er fastsatt i åndsverkloven, for eksempel unntaket for koipiering til privat bruk, kopiering fra lover og andre offentlige dokumenter, fremføring i ordinær klasseromsundervisning, sitat, etc.
  • Innholdet er inderlagt en såkalt fribrukslisens, f.eks Creative Commons - lisens
Kopiering 

Høgskoler og universiteter har avtale med Kopinor og har på den måten innhentet tillatelse til å kopiere utgitt materiale som tekst og bilder.
Så mye kan du kopiere:


Fra bøker: Inntil 15 % av sidetallet per emne per semester, men likevel et helt kapittel eller lignende avsnitt, en hel novelle eller en hel scene fra et skuespill.
Fra vitenskapelige tidsskrifter (fra et enkelt nummer): Inntil én artikkel per emne per semester.
Fra aviser, allmenne tidsskrifter osv. kan det kopieres uten omfangsbegrensninger – dette gjelder også for materiale lagt ut på åpne internettsider og for brosjyrer og andre publikasjoner bestemt for gratis distribusjon, men lisensvilkår på nettsider kan sette begrensninger.
Fra noter (enkeltnoter og samlinger av enkeltnoter): Inntil 15%, men maksimum 10 sider fra hver enkelt publikasjon, dog inntil en hel sats e.l. for teoriundervisning.

Les mer om bruk av tekst  

Les mer om bruk av bilder

Bolk

Gjennom tjenesten Bolk tilbyr Kopinor en komplett løsning for fremstilling av kompendier, fra bestilling til digital levering av innhold.
Kompendier med minst to bokutdrag skal etter Kopinoravtalen registreres for klarering i Bolk, mens institusjonen selv velger om løsningen også skal tas i bruk for levering av innhold og ferdige kompendier. Institusjoner som klarerer kompendier gjennom Bolk, men ikke ønsker å bestille fil må selv merke utdragene slik presisert i avtalen mellom Kopinor og UHR.
Man kan velge at bare deler av institusjonen skal bruke Bolk for levering av innhold og ferdige kompendier. De øvrige delene vil da bruke Bolk kun til klarering. Kompendiene skal bare gjøres tilgjengelig for studenter som deltar i det emnet som materialet er utarbeidet for og digitale kompendier skal slettes fra læringsplattformer o.l. når det aktuelle semesteret er avsluttet.

Bruk av læringsressurser utenfor institusjonen

Læringsressurser som brukes i LMS eller bibliotek på høyskoler og universitet er som regel lisensiert for bruk av institusjonens studenter og ansatte. Det vil normalt være inngått en abonnementsavtale som inneholder et sett med brukervilkår, og i så fall vil det være disse vilkårene som regulerer – og setter grenser for – den tillatte bruken. Man kan da ikke blindt store på lovens regler, men må konsultere bruksvilkårene for den aktuelle tjenesten.

Ressurser underlagt firbrukslisens, som Creative Commons

En god del av materialet som finnes på Internett er allerede klarert for gjenbruk gjennom såkalte fribrukslisenser. Mest kjent er kanskje  Creative Commons-systemet (CC). Kjernen i disse lisensregimenet er at de åpner for fri (gjen)bruk av materialet, men det er som regel knyttet visse betingelser til denne tillatelsen fra rettighetshaveren. Creative Commons er en internasjonal organisasjon hvis formål er å fremme delingskultur. Creative Commons har definert ulike lisenser som regulerer gjenbruk som tilgjengeliggjøring, fremføring og bearbeidelse av åndsverk . Disse lisensene gjør det mulig for opphavspersonen å gi brukere rettigheter til å benytte et vernet verk uten at det må inngås individuelle avtaler med opphavspersonen.
I søkebaser som YouTube, Flickr og Google kan du finne filmer, bilder og tekster som er underlagt slike fribrukslisenser. I innstillinger for søket kan du velge bruksrettigheter og hake av for ressurser som er merket for gjenbruk, og på den måten opphavsrettslig klarert (se illustrasjon nedenfor). Ved gjenbruk av slikt materiale, kreves det normalt at du oppgir hvem som har skapt innholdet (navngivelse) og hvilken CC-lisens innholdet er underlagt. 

Skjermbilde fra Googles bildesøk med ressuser merket for gjenbruk

Skjermbilde fra Googles bildesøk med bilder merket for gjenbruk. 

På Creative Commons (CC) sin nettside kan man også finne CC-lisensierte verk.

Søk i Creative Commons database med ressurser

Egne verk

Som fagansatt produserer du sannsynligvis dine egne originale verk. Du får da automatisk opphavsrett til det du har skapt.. Dersom arbeidsgiver ønsker å overta opphavsretten til slikt materiale, må dette reguleres i avtale. Dette gjelder for ansatte både i høyere utdanning og i grunnopplæringen. Ofte har arbeidsavtalen bestemmelser om slik rettighetsoverdragelse, men den behøver ikke ha det. I fravær av en klar avtaleregulering, enten i arbeidsavtalen eller separat avtale, beholder du selv fullt og helt opphavsretten til det du har skapt. En avtale om rettighetsoverdragelse vil under enhver omstendighet ikke innebære at arbeidsgiver overtar de såkalte ideelle rettighetene. Du har fortsatt krav på å bli navngitt i tråd med god skikk når materialet brukes, og det kan ikke brukes på en krenkende måte.
Ved utvikling av ressurskrevende læringsressurser er det viktig å avklare opphavsrettslige spørsmål på forhånd.

Les mer om opphavsrett til materiale undervisere produserer

Gi bruksrett

Arbeidsgiver kan anmode undervisningspersonalet om å dele ressurser de har rettighetene til, for eksempel ved å merke dem med Creative Commons-lisens. Med mindre det fremgår av arbeidsavtalen (eller annen avtale) kan arbeidsgiver imidlertid ikke kreve det. At materialet gjøres tilgjengelig for elever på institusjonens elæringsplattform, er en annen sak. Dette vil ofte være en naturlig og nødvendig del av din arbeidsoppgave ved institusjonen.

Studenter som produsenter

Studenter har selv opphavsrett til det de produserer. De har selv rett til å bestemme om og hvordan det skal publiseres, og man kan derfor ikke pålegge studenter å lage offentlige blogger, videoer og annet materiale.
Studenter er videre selv ansvarlige for nødvendige opphavsrettslige avklaringer knyttet til egne verk. Undervisere og læresteder bør imidlertid sørge for at studenter har tilstrekkelig kunnskap om opphavsrett, slik at studenter ikke krenker andres opphavsrett, for eksempel ved å bruke opphavsrettsbeskyttet musikk eller bilder i egne verk.
Ifølge åndsverkloven er det den som publiserer et verk på nettet som har ansvaret for at bruken av andres verk er opphavsrettslig klarert. Studenterer altså ansvarlig for at det det han/hun publiserer.

Se Studentguiden for mer informasjon