Produsere digitale læremidler ved institusjonen

Publisert 15. juni 2012, oppdatert 30. september 2019

Produsere digitale læremidler ved institusjonen

For mange institusjoner kan det være aktuelt å starte egenproduksjon av digitale læremidler, slik som videoopptak av forelesninger. På denne måten å tilrettelegge for digital distribusjon og gjenbruk av materiale kan være et regningssvarende og fremsynt tiltak. For å oppnå full effekt med slike initiativ, bør imidlertid nødvendige formaliteter være avklart og rettigheter klarert. I tillegg kan det være hensiktsmessig å definere klare ”produksjonslinjer”, slik at institusjonen har kontroll med det som produseres og distribueres i institusjonens navn.

Slik gjør du det

 • Forankring: Sikre forankring av initiativet. Det er viktig at underviserne har engasjement og forståelse for behovet for å produsere læringsressurser som kan gjenbrukes. 
 • Interne regler: Sjekk om det allerede er fastsatt noen politikk for immaterielle rettigheter ved din skole/institusjon, før dere setter i gang med konkret produksjon av digitale læringsressurser. Hva sies om rettigheter til det materiale ansatte og innleide undervisere produserer? 
 • Arbeidsavtalen: Sjekk betingelsene i standard ansettelsesavtaler. De ansatte har kanskje rettigheter som må hensyntas. Gjelder de samme betingelser for innleide lærere og forelesere? 
 • Avklar bruk med opphavere internt: Inngå om nødvendig særskilt avtale med den enkelte underviser som lager det konkrete materialet, slik at bruksrett og ansvarsforhold er klarert. 
 • Avklar opphavsrett med tredjepart: Underviserne som produserer undervisningsmateriale må påse at tredjeparts rettigheter ikke krenkes. Om underviseren ønsker å dele eget materiale, der materiale fra tredjepart er inkorporert, må det enten innhentes særskilt samtykke fra slik(e) tredjepart(er), eller alternativt konstateres at tredjeparten har publisert materialet under en fribrukslisens som åpner for den bruk underviseren eller institusjonen ønsker å gjøre..
 • Intern bevisstgjøring om rettighetsspørsmål: Arbeidsgiver bør dessuten tilby opplæring til de ansatte som setter undervisere i stand til å etterleve opphavsrettslig lovregulering og institusjonens egne retningslinjer på området. 
 • Jobb strukturert: Etabler en effektiv «produksjonslinje» for produksjon og publisering av digitale læringsressurser ved institusjonen. Dette kan f.eks. omfatte: 
  • en redaksjon som bistår med tilrettelegging og kvalitetssikring, og som kontrollerer og står ansvarlig for at det som publiseres i institusjonens navn innfrir de krav til kvalitet, brukervennlighet og pedagogikk som institusjonen stiller; 
  • tekniske støttetjenester, standardiserte utstyrsløsninger og klare bruksanvisninger for opptak, bearbeiding og publisering i ulike kanaler, medier og tekniske formater; 
  • systemer for navngiving, metadata-indeksering og lagring av materiale;
  • et opplegg for å gjøre studenter og undervisere kjent med hvilket materiale som finnes i institusjonens digitale kanaler.

 

Vil du vite mer

Copyright Colourbox