Du er her

Spørsmål

Er det lov å bruke bilder man finner på internett i Powerpoint-presentasjoner som vises på en forelesning og kan presentasjonen publiseres i et lukket forum som LMS-er?

Advokaten svarer

Publisert 29. november 2010, oppdatert 8. juni 2016

Helt kort, men noe upresist, er svaret ja dersom bildene er publisert under en fribrukslisens eller dersom undervisningsinstitusjonen du arbeider ved har en avtale med BONO eller Kopinor og bildene ikke kommer fra en billedbank e.l. som krever betalt for bruken, og du ikke har inngått en avtale som forbyr deg å bruke bildene.

For å finne et mer entydig svar må vi innom flere spørsmål på veien.

De aller fleste bilder er beskyttet av opphavsrett og det innebærer at du i utgangspunktet må ha en tillatelse (eller lisens) fra opphavsmannen for å kunne bruke bildet. Se Hva er opphavsrett?

En del bilder, for eksempel en del av bildene på Flickr, er underlagt fribrukslisens som gir deg mulighet til å benytte bildet både åpent på internett og i lukkede forum. Lisensen innebærer altså en tillatelse til bruk fra opphavsmannen. Den mest kjente fribrukslisensen er Creative Commons, se Hva er Creative Commons?

Tillatelse til å bruke et bilde kan du ellers få direkte fra opphavsmannen eller du må undersøke om undervisningsinstitusjonen har en avtale med en rettighetshaverorganisasjon som gir tillatelse til bruk (se nedenfor om avtalelisens).

Åndsverkloven har også noen unntak for når verk kan brukes uten tillatelse, men det er verdt å merke seg at bilder som regel ikke kan brukes som sitater. Et sitat innebærer at man kun viser en del av kunstverket. Dette kan krenke opphavsmannens ideelle rettigheter, f.eks. ved at verkets karakter blir endret når man bare viser en liten del. Imidlertid har formålet med sitatet betydning og en detalj fra et bilde eller en skulptur kan vises dersom formålet er å kommentere eller analysere dette verket. Se også:

Er det ulike regler for kopiering og publisering på internett, i private kretser og i lukkede grupper (som læringsplattformer f.eks. Fronter og Its Learning)?

Hva er avtalelisens?

Hva er forskjellen på et sitat og annen gjenbruk av et verk i undervisningen?

 

Tillegg for grunnopplæring

Spørsmålet innretter seg først og fremst inn mot høyere utdanning, men det er hensyn som også vil være gyldig for grunnutdanningen som er å finne i den generelle besvarelsen over, samt eventuelle avtaler slik som med Kopinor for grunnutdanningen.

Tillegg for høyere utdanning

Tillatelse til bruk gjennom avtale

Gjennom avtale med BONO og Kopinor kan studenter og ansatte ved universiteter og høyskoler lage digitale kopier av beskyttet materiale uten å ha tillatelse direkte fra opphavsmannen.

BONO og Universitets- og høyskolerådet har inngått en avtale som tilrettelegger for digital bruk av bilder i undervisningen. Dersom din undervisningsinstitusjon har en avtale med BONO gir det deg rett til digital bruk av kunstverk av BONOs medlemmer, herunder rett til å bruke bildene i presentasjoner og på LMS-er. Avtalen gir også rett til å digitalisere bilder som foreligger i analog form til slik bruk. Hvilke institusjoner som har slik avtale fremgår her. BONO representerer over 50.000 norske og utenlandske kunstnere i Norge. Mer informasjon om hvem som er medlem og vilkår for bruken finner du på BONOs nettsider.

De aller fleste universiteter og høyskoler har inngått en Mønsteravtale med Kopinor som har avtalelisensvirkning. Avtalen er for omfattende til at vi kan gå gjennom hele her, men vi vil peke på noen sentrale punkt.  For detaljer anbefales Kopinors nettsider.

For det første kan kopieringen "bare skje til bruk i institusjonens undervisningsvirksomhet og til intern bruk for forskning og administrasjon ved institusjonen", jfr. § 8 i mønsteravtalen. Det betyr at du ikke kan bruke bilder eksternt eller legge bilder ut åpent på internett, men at du kan bruke bilder i et lukket intranett eller LMS-er når disse er passordbeskyttet eller har annen adgangskontroll. Dersom dere har avtale med Kopinor kan du altså bruke bildene på forelesninger og publisere dem på f.eks. Fronter.

Det følger også av mønsteravtalen § 11 at "verk av billedkunst og fotografi kan bare kopieres fra gjengivelse i bok, tidsskrift eller lignende trykksak". Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Kopinor har imidlertid blitt enig om en protokoll som åpner for digital eksemplarfremstilling innenfor Kopinors kompetanseområdet, jfr. pkt. 2 i protokollen.  Avtalen gjelder ikke for bilder som det er naturlig å anskaffe ved kjøp,for eksempel når det fremgår av nettsiden at fotografen har lagt ut bildene der for salg. Da må du kjøpe bildene.

Enkelte nettsteder har satt som vilkår for bruk at materiale på nettsidene at det ikke kan kopieres. Kopinor synes å mene at et ensidig utsagn om at bilder og tekst ikke kan kopieres ikke hindrer rett til kopiering på grunnlag av avtalelisensavtaler. Avtalelisensavtalene  er imidlertid generelt bundet av avtalebegrensninger når partene har avtalt at materialet ikke kan kopieres.

Det følger en del andre begrensninger av mønsteravtalen, som f.eks. at kopiering ikke kan skje på en måte som har forlagsmessig preg, jfr. §9. For nærmere detaljer anbefales Kopinors nettsider,eller ta direkte kontakt med Kopinor