Du er her

Spørsmål

Gjelder sitatretten også screenshots fra dataspill?

Gjelder sitatretten også screenshots fra dataspill? Vi skal lege en presentasjon om problemspilling blant barn og unge, og vil gjerne bruke noen bilder fra kjente dataspill i ulike sjangre.

Advokaten svarer

Publisert 22. oktober 2012, oppdatert 12. februar 2019

Sitatretten i åndsverksloven § 29 har ingen begrensing når det gjelder hva slags verk det kan siteres fra. En sekvens av en film eller tv-program kan derfor utgjøre et lovlig sitat etter bestemmelsen. Tilsvarende vil trolig gjelde for screenshots fra dataspill.

Det er lov å sitere fra et verk som er offentliggjort uten å be opphaveren om tillatelse eller betale vederlag så fremt dette er i samsvar med god skikk, og nødvendig for et formål. Dette formålet kan typisk være en vitenskapelig drøftelse eller en meningsytring om et tema, der sitatet inngår som en tjenlig illustrasjon eller referanse. 

Kravet til "god skikk" må vurderes konkret for de forskjellige verkstyper, og innen de forskjellige bruksområder. Uttrykket henviser til en etisk standard, og innebærer at bruken av verket må være lojal. Det betyr ikke at bruken må være «vennligsinnet», det er fullt mulig å stille seg kritisk til det man siterer fra, og herunder kan man analysere og kritisere dataspillene uten at sitatbruken derved er illojal. Derimot er poenget at sitatbruken bl.a. ikke må gi et uriktig inntrykk av det man siterer fra, f.eks. ved å trekke en setning ut av sin kontekst, e.l.

Sitatrettens formål er å sikre den alminnelige diskusjonsfriheten som er en vesentlig rettesnor ved anvendelsen av denne retten. Utgangspunktet må således være at det er tillatt å sitere fra en serie levende bilder når det skjer i vitenskapelig sammenheng eller i samfunnsdebatten, som er tilfellet her. Likevel er det grunn til å være varsom med å knytte bildene opp mot udokumenterte påstander, forhold som er utenfor produsentens kontroll eller viten, eller annet som kan være i strid med "god skikk". I alle tilfeller er det et krav at rettighetshaver til verket navngis, at kilden angis, samt at respektretten overholdes, jfr. åndsverksloven §§ 5 og 25.