Du er her

Spørsmål

Hva er forskjell på sitat og annen gjenbruk?

Hva er forskjellen på et sitat og annen gjenbruk av et verk i undervisningen?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 22. mars 2019

Et sitat er en mindre del av et verk som brukes i en ny fremstilling for å sikre den alminnelige diskusjonsfrihet. Et sitat kan brukes for å skape debatt, spre kunnskap, gi kritikk eller for å belyse en påstand. Sitatretten gir normalt ikke adgang til å bruke deler av en film eller et musikkstykke løsrevet fra en slik ny fremstilling, f.eks. for å skape stemning.

Kun offentliggjorte verk kan siteres og sitatretten er først og fremst aktuell for litterære verk, film og musikk. Andre kunstverk, som bilder og skulpturer, kan som regel ikke siteres. Dette har med sitatrettens begrunnelse å gjøre, å fremme diskusjonsfrihet. Det kan dessuten krenke opphaverens ideelle rettigheter bare å vise deler av et kunstverk. Det betales ikke vederlag for sitatbruk. 

Sitatretten er én av mange såkalte «låneregler» i åndsverkloven kap. 3. Dette er regler som gir adgang til gjenbruk av verk på nærmere bestemte vilkår, noen ganger uten betaling, andre ganger mot betaling av et rimelig vederlag (tvangslisens). Noen ganger forutsetter låneregelen at institusjonen har inngått avtale med en rettighetshaverorganisasjon (avtalelisens). Enkelte av lånereglene gjelder spesielt bruk i undervisning (§§ 43-46)

Disse reglene gir bl.a. adgang til å vise frem og fremføre verk i undervisningen, uten at rettighetene må klareres. Fysiske eksemplarer av kunstverk og fotografier kan vises frem ved hjelp av projektorer, lysbilder eller transparenter og litterære verk og musikkstykker kan fremføres (leses opp, synges eller spilles) i undervisningen. Verk som er publisert med Creative Commons-lisens og eldre verk hvor vernetiden har utløpt, kan også brukes fritt. 

Det er også regler som gir rett til å bruke deler av et verk uten å måtte be om samtykke, men mot at det betales vederlag. Det gjelder kunstverk som brukes som illustrasjoner til tekster til bruk i undervisning og deler av verk som brukes i samleverk bestemt for undervisning når verkene er mer enn 5 år gamle. Disse bestemmelsene omfatter ikke digital bruk.

Utover den alminnelige sitatretten er det dessuten adgang til å gjenbruke offentliggjorte kunstverk som illustrasjoner i kritiske eller vitenskapelige fremstillinger uten at rettighetene må klareres (§ 37). Dette omfatter digital bruk dersom bruken ikke er kommersiell. Dette er en slags sitatrett for kunstverk.

Se også : Publisering på LMS kontra nettet?

Hovedregelen for annen gjenbruk er at det både krever samtykke fra opphaveren og at det betales for bruken. Tillatelse til gjenbruk kan avtales med rettighetshaverorganisasjonene.

Se også: 
Hva vil det si å klarere opphavsrett?
Hva er avtalelisens?