Du er her

Spørsmål

Hva er opphavsrett?

Advokaten svarer

Publisert 17. september 2010, oppdatert 29. juni 2016

Opphavsrett er de rettighetene den som har skapt noe (opphavsmannen) har til det han/hun har skapt, altså til verket. Opphavsretten beskytter en kunstners rettigheter til bildet han har malt, en komponists rettigheter til musikkstykket han har komponert og forfatterens rettigheter til boka han har skrevet. Opphavsretten oppstår automatisk i det verket er skapt, verket må ikke registreres noe sted. Verket må imidlertid oppfylle et originalitetskrav for å ha vern. Det må være et "åndsverk", altså ha blitt skapt med en viss åndelig innsats for å ha vern.

Opphavsmannen selv kan naturligvis bruke, publisere, kopiere eller forandre verket. Andre må enten be opphavsmannen om lov til å kopiere eller publisere verket, eller de må ha rett til å bruke verket med hjemmel i loven, som regel mot å betale et vederlag. Opphavsretten er tidsbegrenset. For de fleste typer verk er vernetiden 70 år etter opphavsmannens dødsår. Etter at vernetiden er utløpt kan alle bruke verket gratis.

Se også: Hva er vernetid?

Opphavsrettslig vern gis også for artisters fremføringer, produsenters innspillinger og fotografiske bilder og databaser. Dette kalles "nærstående rettigheter", i motsetning til de "egentlige opphavsrettighetene". Begrepet rettighetshaver kan brukes om både opphavsmennene og de som har slike andre rettigheter etter åndsverkloven.

Opphavsretten beskytter resultatet av en skapende innsats, som innholdet i en bok, musikkstykket eller arkitektens tegninger. Ideene bak verket, kunnskap og fakta vernes ikke.