Du er her

Spørsmål

Hva menes med vitenskapelig fremstilling?

I §23 i Åndsverkloven kan man lese: § 23. "Offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk kan gjengis i tilslutning til teksten i kritisk eller vitenskapelig fremstilling som ikke er av allmennopplysende karakter, når det skjer i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger." Hva ligger det i denne "vitenskapelige fremstillingen"? Vil studenter kunne bruke "offentliggjort fotografisk verk" i sine med hjemmel i denne paragrafen? Går skille ved om bildet er gjenstand for det som behandles i teksten? Hva med andre illustrasjoner? Teoretiske modeller er ofte visuelt fremstilt i lærebøker. Må man innhente tillatelse for å bruke disse illustrasjonene i en studentoppgave som blant annet tar for seg den aktuelle teorien?

Advokaten svarer

Publisert 6. april 2017

I åndsverkloven §23 første avsnitt kan man lese: "Offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk kan gjengis i tilslutning til teksten i kritisk eller vitenskapelig fremstilling som ikke er av allmennopplysende karakter, når det skjer i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger." Vil studenter kunne bruke"offentliggjort fotografisk verk" i sine studentoppgaver med hjemmel i denne paragrafen? Hva ligger det i begrepet "vitenskapelige fremstillingen"?  Hva med andre illustrasjoner? Teoretiske modeller er ofte visuelt fremstilt i lærebøker.

Åndsverkloven § 23 første ledd gjelder kunst og fotografier som har verkshøyde (typisk mer kreative / kunstneriske fotoer heller enn f.eks. enkle landskapsbilder). En fremstilling av en teoretisk modell, f.eks. med en kurve eller et flytdiagram, er normalt verken kunst eller foto og er derfor utenfor reglen. En må i stedet se på de alminnelige reglene for sitat.

Se Hva er forskjellen på et sitat og annen gjenbruk av et verk i undervisningen? og Hva er god sitatskikk?

Åndsverkloven § 23 første ledd benyttes gjerne hvis en skriver om f.eks. kunsthistorie eller kreative fag. Den vitenskapelige, eller kritiske, fremstillingen skal ikke være av "allmennopplysende karakter". Alminnelig undervisning på videregående skole, barneskole, bruk i magasiner som f.eks. Illustrert Vitenskap etc. vil normalt være av allmennopplysende karakter og dermed utenfor regelen. En relevant gjengivelse i en PhD-oppgave om et snevert felt vil normalt være innenfor reglen. Gjengivelsen må skjer i tilslutning til teksten, noe som betyr at gjengivelsen skal være illustrativ og underordnet teksten.

 
1 Start 2 Fullføre