Du er her

Spørsmål

Hva skal til for at et manus regnes som offentliggjort?

Advokaten svarer

Publisert 13. november 2015, oppdatert 7. juni 2016

Etter åndsverkslovens § 8 vil et manus regnes som offentliggjort når det har blitt tilgjengeliggjort for allmennheten og tilgjengeliggjøringen har skjedd med opphavsmannens samtykke. Hva det vil si å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten fremgår av § 2 og omfatter offentlig spredning, visning og fremføring av manuset. Noe forenklet kan en si at et manus er å regne som offentliggjort når andre personer enn den forholdsvis snevre krets av nær familie og venner har tilgang til verket. Manus som er lagt ut på nettsider som Dramas.no er dermed å betrakte som offentlig. 

 

Se også Kopinoravtalen for Universiteter og Høyskoler § 4 der det fremgår at dramatiske verk inntatt i distribusjonsarkiver er å anse som offentliggjort etter åndsverksloven § 8.

 

Det er viktig å påpeke at et verk som et skuespill eller lignende vil være offentliggjort så snart det settes opp, mens manuset som ligger til grunn teknisk sett ikke er det samme verket, og dermed ikke i seg selv offentliggjort. Det er nemlig den konkrete utformingen av verket som har vern etter åndsverksloven. Manus fra NRK er dermed ikke offentliggjort da det er klippet som vises på tv som offentliggjøres og ikke selve manuset. Dette står i motsetting til manuser som tilgjengeliggjøres for allmennheten via Dramas.no eller teaterforlagene.

 
1 Start 2 Fullføre