Du er her

Spørsmål

Hvem har ansvaret hvis en elev publiserer vernet materiale på nett?

Hvem har ansvaret når en elev publiserer opphavsrettslig vernet materiale på nett, uten å ha klarert dette med opphavsmann eller organisasjon? Eleven er mindreårig. Er det da foreldrene/skolen/lærerne som blir ansvarlig for elevens brudd på åndsverksloven? Hva kan et slikt ansvar innebære?

Advokaten svarer

Publisert 21. november 2017, oppdatert 27. februar 2019

 

Ifølge åndsverkloven er det den som publiserer et verk på nettet som har ansvaret for at bruken av andres verk er opphavsrettslig klarert. Eleven som publiserer materialet er altså ansvarlig for det han/hun publiserer.

Se mer om elevens og skolens ansvar her:

http://delrett.no/nb/sporsmal/hvem-har-ansvar-det-elever-publiserer-er-opphavsrettslig-klarert

Brudd på åndsverksloven kan sanksjoneres med både sivilrettslige midler og straff. Straff, herunder bøter eller fengsel vil ikke bli ilagt noen under kriminell lavalder.

I en sivil sak mellom opphaveren og eleven, kan eleven risikere å bli pålagt å fjerne det publiserte verket fra nettet og / eller bli idømt erstatningsansvar for opphaverens økonomiske tap eller pålagt å betale et rimelig vederlag til rettighetshaveren.

For at en elev skal kunne bli idømt erstatningsansvar, må det foreligge et ansvarsgrunnlag – dvs. at elevens handlemåte må bli bedømt som enten uaktsom (uforsvarlig) eller forsettlig (gjort med vilje).Noe upresist innebærer det at eleven må ha visst eller burde visst at andre kunne ha rettigheter til materialet og at det ikke forelå samtykke til elevens publisering.

I tilslutning til dette viser vi til skadeserstatningsloven, hvor følgende er uttalt om vurderingen av erstatningsansvar for mindreårige: "Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers". Selv om de alminnelige erstatningsvilkårene er oppfylt, jf. over, er ansvar altså ikke ubetinget for denne personkretsen, men beror på en konkret rimelighetsvurdering.

Selv om det ikke fremstår som veldig aktuelt, nevner vi for god ordens skyld at erstatningsansvar for barn under skolepliktig alder i alminnelighet ikke vil bli idømt og dette bare vil være begrenset til ekstraordinære tilfeller.

Om foreldrenes og skolens eventuelle ansvar:

I følge skadeserstatningsloven plikter foreldre å erstatte skade voldt av mindreårige barn, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding.

Dersom skolen skulle kunne sies aktivt å ha lagt til rette for ulovlig bruk eller publisering, kan det i prinsippet også tenkes at skolen kan pålegges et medvirkningsansvar.