Du er her

Spørsmål

Hvem har ansvaret hvis en elev publiserer vernet materiale på nett?

Hvem har ansvaret når en elev publiserer opphavsrettslig vernet materiale på nett, uten å ha klarert dette med opphavsmann eller organisasjon? Eleven er mindreårig. Er det da foreldrene/skolen/lærerne som blir ansvarlig for elevens brudd på åndsverksloven? Hva kan et slikt ansvar innebære?

Advokaten svarer

Publisert 21. november 2017

Ifølge åndsverkloven er det den som publiserer et verk på nettet som har ansvaret for at bruken av andres verk er opphavsrettslig klarert. Eleven som publiserer materialet er altså ansvarlig for det han/hun publiserer.

Se mer om elevens og skolens ansvar her:

http://delrett.no/nb/sporsmal/hvem-har-ansvar-det-elever-publiserer-er-opphavsrettslig-klarert

 

Brudd på åndsverksloven kan sanksjoneres med både sivilrettslige midler og straff. Straff, herunder bøter eller fengsel vil ikke bli ilagt noen under kriminell lavalder.

I en sivil sak mellom opphavsmannen og eleven, kan sistnevnte risikere å bli pålagt å fjerne det publiserte verket fra nettet og / eller bli idømt erstatningsansvar for opphavsmannens økonomiske tap.

 

For at en elev skal kunne bli idømt erstatningsansvar, må følgende grunnvilkår være oppfylt:

1.            For det første må opphavsmannen ha lidt et økonomisk tap, og

2.            det økonomiske tapet må stå i årsakssammenheng med et aktuelt

3.            ansvarsgrunnlag – dvs. at elevens handlemåte må bli bedømt som enten uaktsom (uforsiktig) eller forsettlig (med vilje), noe som litt upresist innebærer at eleven visste eller burde ha visst at publiseringen var ulovlig.

 

I tilslutning til dette viser vi til skadeserstatningsloven, hvor følgende er uttalt om vurderingen av erstatningsansvar for mindreårige: "Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers". Hvorvidt eleven kan bli idømt erstatningsansvar, beror derfor på en konkret rimelighetsvurdering.

Selv om det ikke fremstår som veldig aktuelt, nevner vi for god ordens skyld at erstatningsansvar for barn under skolepliktig alder i alminnelighet ikke vil bli idømt og dette bare vil være begrenset til ekstraordinære tilfeller.

Om foreldrenes ansvar:

I følge skadeserstatningsloven plikter foreldre å erstatte skade voldt av mindreårige barn, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding.

 

 
1 Start 2 Fullføre