Du er her

Spørsmål

Er det den ansatte eller arbeidsgiver som har opphavsretten til materiale som undervisere produserer?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 8. juni 2016

Utgangspunktet er at den som har laget materialet har opphavsretten til det. Dersom arbeidsgiver ønsker å få overta opphavsretten til materiale som undervisere har laget, må dette i utgangspunktet reguleres i en avtale. Dette gjelder for ansatte både i høyere utdanning og i grunnopplæringen. En slik avtale vil ikke innebære at arbeidsgiver overtar de ideelle rettighetene som opphavsmannen har siden disse er personlige.
 
Selv om utgangspunktet er at den som har laget materialet har opphavsretten til det, skal imidlertid arbeidsavtalen noen ganger tolkes slik at arbeidsgiver skal få en bruksrett til materialet eller få overta opphavsretten.

Dersom det f.eks. er en del av den ansattes oppgave å utvikle nytt undervisningsmateriale for arbeidsgiver, og dersom arbeidsgiver må ha rettighetene til materialet for å kunne utnytte det i sin normale virksomhet, er det grunnlag for å tolke dette som en overføring av rettighetene til arbeidsgiver.

Ole-Andreas Rognstad uttrykker det slik i læreboken Opphavsrett (Universitetsforlaget 2009, s. 361): "Reelt sett er spørsmålet om rettighetsovergang i arbeidsforhold et spørsmål om avtaletolkning". Hvorvidt arbeidsgiver kan påberope seg å ha rettighetene til undervisningsmaterialet beror altså først og fremst på en tolkning av den konkrete arbeidsavtalen.

Generelt kan det være gode grunner for å tolke inn en bruksrett for arbeidsgiver til støttemateriale som PowerPoint-presentasjoner, slik at dette kan gjenbrukes av kollegaer. Mer personlig materiale som den enkelte underviseren produserer skal det mer til for at arbeidsgiver skal kunne bruke uten særskilt samtykke.

Innen universitets- og høyskolesektoren pågår det prosesser for å avklare ansattes rettigheter på immateriellrettsområdet. Dette arbeidet omfatter både rettighetene til forskningsresultater, arbeidstakerpatenter, undervisningsmateriale og annet materiale som ikke er vernet som åndsverk. Den ansatte må sjekke med sin egen arbeidsgiver og sin arbeidsavtale hva som gjelder og hvilke prosesser som pågår innen dette området i den enkelte undervisningsinstitusjon.

Se også: Arbeidsgivers rett til ansattes ressurser?