Du er her

Spørsmål

Hvilke bilder fra nett kan eleven bruke?

Som en del av undervisningen bruker elever iPad til å lage digitale bøker der de viser sin kompetanse om et særskilt emne. Bøkene legges så ut på en lagringstjeneste der de kan leses av klassetrinnets elever og foreldre. Dette reiser spørsmål om følgende bruk er greit: 1) Eleven bruker et forsidebilde fra Google. Bildet redigeres ikke, men det legges en tekst over. 2) På side 2, lager eleven en collage med bilder fra Google; bildene kropperes, legges på hverandre og fargene endres til svart/hvitt. 3) På side 3 leser eleven en selvskrevet tekst inn på en lydfil. I bakgrunnen legges på en del av et musikkverk som skole har kjøpt som lydfil.

Advokaten svarer

Publisert 7. april 2017

De aller fleste bilder, videoer og lydfiler som er tilgjengelig på internett er beskyttet av opphavsrett, med mindre de er falt i det fri

Se spørsmålet Hva er i det fri og public domain?

Dette innebærer at du i utgangspunktet må ha en tillatelse (eller lisens) fra opphavsmannen for å kunne bruke materialet. Tillatelse fra en rettighetshaverorganisasjon som KOPINOR kunne også vært tilstrekkelig, men KOPINOR-avtalene åpner ikke for endringer av materialet som kopieres, noe elevene fort gjør når de bruker bilder som beskrevet over, sml. Avtalen for kommuner og fylkeskommuner § 2.

Det kreves ikke tillatelse for privat bruk, men opplastning på en lagringstjeneste som er tilgjengelig for klassetrinnets elever og foreldre vil normalt bli betraktet som offentlig bruk,

Se spørsmålet om forskjell mellom å publisere på nett og på LMS

En del bilder, videoer og lydfiler er publisert på internett under fribrukslisenser som gir deg mulighet til å benytte disse. Den mest kjente fribrukslisensen er Creative Commons. Det er mulig å søke seg frem til bilder som er publisert under fribrukslisenser, f.eks. via Googles billedsøk med f.eks. innstillingen "merket for gjenbruk", eller ved bruk av billedbasen Flickr. Det må undersøkes om det foreligger begrensninger i lisensen som innebærer at materialet ikke kan endres. Creative Commons lisensene tillater endringer med mindre ND lisenselementet / attributtet er valgt.

Les mer on Creative Commons lisensene

Les mer om bruk av musikk

Les mer om bruk av bilder

Se spørsmålet Kan man bruke klipp fra YouTube i undervisningen?

Når elever lager en digital bok kan de i utgangspunktet derfor bare bruke bilder fra Google som er lagt ut med fribrukslisens eller er i det fri. Hvorvidt eleven kan legge en tekst over bildet eller bruke bilder som en del av en collage, avhenger av om lisensen tillater endringer. Også bruk av deler av en lydfil som bakgrunnsmusikk for elevens opplesning krever lisens. Unntaksvis kan utsnitt av bilder eller musikkverk brukes uten lisens/samtykke fra opphavspersonen, dersom utsnittet er så begrenset at det ikke blir noe igjen av verket. Dette er sjeldent tilfelle.