Du er her

Spørsmål

Hvor mye kan siteres?

Hvor stor del av et verk, for eksempel et musikkstykke, en tekst eller film kan siteres i undervisningen uten opphavsmannens samtykke?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 22. mars 2019

 

Det er ikke mulig å angi en bestemt prosentandel av et verk, et antall linjer av en bok eller minutter fra en film eller sang som kan siteres. Sitatregelen er fleksibel og kan etter forholdene gi adgang til bruk av et verk i sin helhet, f.eks.  et kort dikt Andre ganger er det bare en høyst begrenset andel av verket som kan benyttes, f.eks. et enkeltstående avsnitt fra en hel lærebok.

Den sentrale rettesnoren er sitatregelens formål: Et sitat er bruk fra et (annet) verk for å illustrere/underbygge/uttrykke noe en selv ønsker å ytre. Åndsverkloven § 29 fastslår derfor at sitat bare kan gjøres «i den utstrekning formålet betinger». Dette utgjør en kvantitativ begrensning: Man kan ikke sitere mer enn det som er nødvendig for å illustrere eller underbygge eller uttrykke det man selv vil ytre.    

Dersom formålet med sitatet er å analysere, kritisere eller harselere over verket det siteres fra, kan man sitere mer enn hvis sitatet brukes løsrevet fra en slik sammenheng. Et «løsrevet sitat», altså et sitat uten kontekst, kan etter forholdene være også tillatt, men i så fall kun helt kort, f.eks. en setning eller to fra en roman eller et dikt som "ord for dagen".

Det ligger i dette at sitater kan benyttes i undervisning, slik det også gjøres i lærebøker og vitenskapelige fremstillinger. For musikk og film vil imidlertid sitatadgangen etter åndsverkloven § 29 være svært begrenset. Å vise en film eller en filmsnutt for elever eller studenter i tilknytning til undervisning, vil normalt ikke anses som et sitat i lovens forstand, men må i så fall hjemles i andre regler. Der undervisningen gjelder filmkunst eller filmfaglige tema, kan nok likevel korte filmsekvenser benyttes som lovlig sitat, for å belyse filmteknikker eller andre filmfaglige forhold som undervisningen konkret omhandler. 

Et verk kan siteres uten tillatelse fra opphaveren og uten at det må betales noe vederlag for bruken. Sitatretten skal bl.a. sikre ytringsfrihet og mulighet for debatt og kritikk. Vanligvis siterer man et verk når undervisningen gjelder dette verket eller for å utdype et emne. Opphaveren har krav på å bli navngitt og om mulig skal også tittelen på det siterte verket oppgis.

 

Se også: Hva er forskjellen på et sitat og annen gjenbruk av et verk i undervisningen?