Du er her

Spørsmål

Har studentene lov til å kopiere fra trykt materiale i biblioteket uten å begrenses av 15 % regelen i Kopinor-avtalen hvis det er til privat bruk?

Advokaten svarer

Publisert 14. oktober 2015, oppdatert 7. juni 2016

Studenter kan i utgangpunktet ta en kopi av mer enn 15 % av en bok når det er til "privat bruk" slik dette er regulert i åndsverkloven § 12. I Kopinoravtalen for universiteter og høyskoler § 1står det "Avtalen medfører ingen begrensninger i den rett til kopiering og bruk som er hjemlet i lov, herunder bl.a. adgangen i medhold av [… ]åndsverkloven […] § 12 […]."

Åndsverkloven § 12 første setning er: "Når det ikke skjer i ervervsøyemed, kan enkelte eksemplar av et offentliggjort verk fremstilles til privat bruk." Departementet har kommentert på denne bestemmelsen og skrevet bl.a. at "hvor stor del av et verk og antall eksemplarer som kan fremstilles, vil bero på omstendighetene i det konkrete tilfellet" og "F.eks. vil det normalt ikke være adgang til for personlig bruk å fremstille selv én enkelt kopi av en hel bok eller et helt tidsskrift som er å få i handelen (eller forlaget)" (Ot.prp. nr. 15 (1994-95) s. 38). Departementet har rett i at omfanget av retten til privatkopiering beror på en helhetsvurdering, men flere har imidlertid reagert på at hele bøker og tidsskrifter ikke skal kunne kopieres da lovens ordlyd tilsier at "enkelte eksemplarer av et offentliggjort verk" kan fremstilles. Lovens ordlyd teller normalt mer enn departementets uttalelser i forarbeid. Professor Rognstad skriver i Opphavsrett (2009) s. 239 at departementets "[…] intensjonen om at hele bøker eller tidsskrift normal ikke kan kopieres til privat bruk er vanskelig å forene med lovens ordlyd. Uttrykket enkelte eksemplarer peker isolert sett i retning av at det minst må kunne fremstilles ett eksemplar, og at begrensningen ligger i hvor mange eksemplarer som kan fremstilles." 

Det er ikke vanskelig å se at hvis studenter kan kopiere hele bøker som er å få i handelen vil det kunne ramme forfatterne og forlagene hardt samt at bestemmelsen i åndsverkloven § 12 var skrevet i en tid der kopiering var vanskeligere og dermed mindre vanlig enn i dag. Norge er bl.a. etter Bern konvensjonen artikkel 9 forpliktet til at unntak fra opphavsmannens enerett ikke skal "conflict with a normal exploitation of the work" og heller ikke "unreasonably prejudice the legitimate interests of the author". Det kan reises spørsmål om en tolkning som åpner for kopiering av hele større eksemplar vil være i konflikt med Norges internasjonale forpliktelse, men dette er ikke nødvendigvis avgjørende for konklusjonen da Norge er en dualistisk stat der folkerettslige forpliktelser normalt ikke har direkte virkning og harmoniserende tolkning derfor har sine grenser når ordlyden er rimelig klar.  

Inntil det kommer en lovendring eller en rettsavgjørelse om dette spørsmålet vil konklusjonen være tvilsom, men ordlyden i åndsverkloven § 12 taler for at hele verk i dag kan kopieres til privat bruk.  Vil en være på den sikre side ved å kopiere mindre, vil uansett 15 % ikke være en absolutt grense for eksemplarfremstilling til privat bruk og en må anvende skjønn.