Du er her

Spørsmål

Kan elever tilgjengeliggjøre innlesninger på LMS?

Kan elever eller studenter lese inn artikler eller bøker og gjøre lydopptaket tilgjengelig for medelever eller medstudenter i form av lydbok i en lukket læringsplattform?

Advokaten svarer

Publisert 19. oktober 2010, oppdatert 27. februar 2019

Å lese inn en artikkel eller bok vil være en eksemplarfremstilling av verket som leses inn. Å publisere et slikt opptak utenfor en privat sfære, vil være en tilgjengeliggjøring for allmennheten av det samme verket. Begge er handlinger som i utgangspunktet faller inn under opphaverens enerett (og dermed ikke kan foretas uten samtykke fra opphaveren).

Dette er naturligvis uproblematisk hvis den som leser inn er den samme som har skrevet boken eller artikkelen, eller om opphaveren har samtykket til slik bruk.

I andre tilfeller må handlemåten, for å være lovlig, kunne forsvares ut fra en av lånereglene i åndsverkloven kap. 3. 

Så lenge det dreier seg om et offentliggjort verk, altså artikler eller bøker som er utgitt, kan privatkopieringsregelen i § 26 være anvendelig. Det er i så fall en absolutt forutsetning at alle som har tilgang til den lukkede plattformen er personlige venner, typisk som i en mindre kollokviegruppe som har bestått med de samme medlemmer over en viss tid. I motsatt fall vil bruken ikke være privat i «lovens» forstand. En plattform som er tilgjengelig for alle studenter i et kull eller en klasse, vil normalt ikke oppfylle dette kriteriet. Det kan uansett ikke tas betaling for tilgang til plattformen.   

I tillegg vil mindre deler av en bok eller en artikkel kunne leses inn som sitater etter åndsverkloven § 29. I så fall kreves det normalt at sitatet inngår som element i innleserens egen fremstilling av et tema, og det vil normalt være sterke begrensninger av sitatets omfang. Se: Hvor mye kan siteres?

Se også:
Innlesing av tekster og publisering på LMS?
Publisering på LMS kontra nettet? 

Tillegg for grunnopplæring

Klasseromsundervisning i grunn- og videregående skole følger de samme regler og prinsipper som beskrevet ovenfor. For denne gruppen er det imidlertid en innarbeidet rettsoppfatning i norsk rett, at bruk innenfor en og samme klasse anses for å være «private» i lovens forstand. Dette er begrunnet i det nære forholdet mellom elever og lærer til en klasse som følger hverandre over flere år. Denne rettsoppfatningen er senest bekreftet i forarbeidene til 2018-loven (se Prop. 104 L (2016-2017), s. 163). Elever i grunn- eller videregående skole kan derfor lese inn et verk og publisere det på en digital læringsplattform forutsatt at kun læreren og de andre elevene i samme klasse har tilgang til nettsiden. Nettsiden må altså beskyttes med passord o.l.