Du er her

Spørsmål

Kan institusjonen nekte ansatte å publisere?

Kan en undervisningsinstitusjon nekte ansatte å publisere sine forelesninger eller andre egenutviklede undervisingsressurser på internett?

Advokaten svarer

Publisert 15. oktober 2010, oppdatert 12. februar 2019

Den ansatte bør være forsiktige med å publisere undervisningsressurser åpent på internett dersom arbeidsgiver uttrykkelig ber om at det ikke gjøres og arbeidsgiver har gode grunner for å motsette seg publisering.

Utgangspunktet er at den som har laget undervisningsressursene har opphavsretten til det. Opphavsrettighetene omfatter retten til å bestemme hvorvidt ressursene skal publiseres og hvordan det skal skje. Utgangspunktet er altså at den ansatte bestemmer om ressursene skal publiseres eller ikke.

Hvis arbeidsgiver derimot har overtatt opphavsrettighetene til undervisningsressursene, f.eks. fordi arbeidsavtalen har bestemmelser om det, er det arbeidsgiver som bestemmer hvorvidt materialet kan publiseres. Arbeidsgiver overtar rettighetene når det er uttrykkelig avtalt og når arbeidsavtalen skal tolkes slik.
Se også: Opphavsretten - ansatt eller arbeidsgiver?

Arbeidsgiver kan også ha en bruksrett til ressursene som kan være til hinder for publisering. Dersom bruksretten må forstås slik at den gir en eksklusiv bruksrett til arbeidsgiver og kollegaer så kan ikke materialet publiseres åpent.

Dersom undervisningsressursene inneholder materiale som andre har opphavsrett til, har den som publiserer materialet ansvar for at det innhentes samtykke fra alle opphavere før materialet publiseres. Hvis det iverksettes ressurskrevende utviklingsprosjekter med flere rettighetshavere, bør rettigheter og bruk avtales i forkant slik at konflikter unngås.

I tillegg har de ansatte i kraft av arbeidsforholdet en generell lojalitetsplikt til arbeidsgiver, som også kan hindre publisering. Eksempelvis dersom publisering er i strid med undervisningsinstitusjonens retningslinjer eller dersom publisering vil være svært uheldig fordi undervisningsressursene er uferdige eller om undervisningsinstitusjonen er i en vanskelig konkurransesituasjon.

Det kan også være krav i andre regelverk som hindrer publisering, for eksempel dersom undervisningsressursene inneholder taushetsbelagte opplysninger. Dette må undersøkes i det enkelte tilfellet.