Du er her

Spørsmål

Kan jeg bruke en GIF i en presentasjon som skal legges på YouTube?

Kan jeg bruke en GIF i en presentasjon som skal legges på YouTube?

Advokaten svarer

Publisert 27. september 2018, oppdatert 5. februar 2019

Denne type bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale må vurderes opp mot sitatretten i åndsverkloven § 29, som bestemmer at «[d]et er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.»

 

I lovens forarbeider er det, under henvisning til Høyesteretts praksis (Rt. 2010 s. 366) og juridisk litteratur (Rognstad, Opphavsrett 2009, s. 141 flg.) uttalt at sitatretten, som en del av sikringen av den alminnelige diskusjonsfriheten og meningsutvekslingen, kan benyttes for å «illustrere, utdype eller berike fremstillingen i et nytt verk». Retten til å sitere må imidlertid avveies mot rettighetshaverens økonomiske og ideelle interesser.
 

En GIF som ikke konkurrerer med rettighetshaverens økonomiske interesser, som ikke skader originalverkets anseelse, som utgjør en (svært) liten del av originalverket som helhet, og hvor lengden på filmklippet er tilpasset det allmennyttige formålet (opplæring/undervisning), vil være tillatt under sitatretten.
 

Kravet til god skikk vil som hovedregel forutsette at det angis hvor GIF’en er hentet fra, og hvem som er originær rettighetshaver.