Du er her

Spørsmål

Kan jeg dele kjøpt musikk i LMS for å bruke i undervisning?

Jeg er musikklærer og bruker ofte musikk som jeg selv har kjøpt for personlig bruk til undervisning. Kan jeg legge kjøpt musikk på en passordbeskyttet nettside (ikke LMS) for å bruke siden til undervisning. Musikken kan ikke lastes ned, men bare spilles av fra siden. Kan jeg eventuelt la elevene få passordet til siden for å bruke musikken i tilknytning til undervisningen?

Advokaten svarer

Publisert 11. november 2015, oppdatert 22. mars 2019

Det følger av åndsverkloven § 43 at et utgitt verk kan fremføres offentlig og overføres til allmennheten ved undervisning.  Dersom musikk avspilles fra avspillingsutstyr som står i klasserommet, regnes det som fremføring. Å gjøre musikken tilgjengelig over en (passordbeskyttet) webside, som elevene enten kan aksessere ved individuell tilgang, eller som det strømmes fra ved avspilling i klasserom, vil regnes som overføring. I begge tilfeller vil selve tilgjengeliggjøringshandlingen isolert sett være i samsvar med åndsverkloven § 43 når det skjer ved (dvs. i) undervisning.

Det er imidlertid en kompliserende faktor ved eksempelet det spørres om, ved at det teknisk sett fremstilles et eksemplar idet musikken lastes opp på nettsiden den skal gjøres tilgjengelig fra. Eksemplarfremstilling er som utgangspunkt underlagt opphaverens enerett og kan ikke foretas uten opphaverens samtykke, men åndsverkloven § 26 tillater likevel eksemplarfremstilling til privat bruk. Når musikken skal brukes (som grunnlag for fremføring eller overføring) ved undervisning, vil eksemplarfremstillingen ikke skje til privat bruk, i bestemmelsens forstand, og den kan derfor ikke hjemles i § 26.

Riktignok slås det fast i åndsverkloven § 43 fjerde ledd, at fremføring og overføring i ordinær klasseromsundervisning «anses å skje innenfor det private området». Dette er den såkalte «klasseromsregelen». Det følger imidlertid av lovens forarbeider at klasseromsregelen bare omfatter fremføring og overføring i undervisning, og at det «fortsatt [vil]være slik at eksemplarfremstilling i undervisning skal klareres med rettighetshaverne» (Prop. 104 L (2016-2017), s. 163).

Dette betyr at selv om fremføring og overføring av musikken i undervisningen isolert sett er i samsvar med § 43, må opplastingen i dette konkrete tilfellet klareres for å være lovlig.

Dersom du medbringer ditt eget private eksemplar og spiller dette av som del av undervisningen, vil det være lovlig i medhold av § 43. Tilsvarende vil det være tillatt etter loven å avspille musikken ved strømming direkte fra en (lovlig) nettbasert musikktjeneste, her vil bruken ikke forutsette at det fremstilles et nytt eksemplar. Slik bruk kan imidlertid være i strid med strømmetjenestens brukervilkår, og dermed avskåret på avtalemessig grunnlag.