Du er her

Spørsmål

Kan jeg dele undervisningsfilmer som inneholder opphavsrettslig beskyttet materiale i mitt digitale klasserom(på nett)?

Kan jeg dele undervisningsfilmer som inneholder opphavsrettslig beskyttet materiale i mitt digitale klasserom (på nett)?

Advokaten svarer

Publisert 19. august 2020, oppdatert 20. august 2020

Etter loven er det forskjell på fysisk klasseromsundervisning, der underviser og elever/studenter er fysisk tilstede, og undervisning som skjer digitalt over nett. Åndsverkloven § 43 fjerde ledd inneholder en fribruksregel for ordinær klasseromsundervisning, men denne regelen kommer ikke til anvendelse (og gir dermed ikke adgang) til deling av beskyttet materiale i digitale nett, selv om brukertilgangen er personlig og passordbeskyttet. Se mer om fribruksregelen og deling i lukkede, digitale læringsplattformer her: publisering på nett kontra LMS

 

Et mulig grunnlag for deling av undervisningsfilmer som inneholder beskyttet materiale, uten å måtte betale vederlag for bruken, er sitatretten i åndsverkloven § 29. Sitatretten er imidlertid et usikkert grunnlag, all den tid sitatretten kun gir grunnlag for en begrenset bruk av en del av et beskyttet verk. Det kan bare siteres «i den utstrekning formålet betinger», og det må gjøres en helt konkret vurdering. Sitatretten gir heller ikke grunnlag for å dele bilder. For mer om sitatretten, se Hvor mye kan siteres? Se også: Sitat og annen gjenbruk. 

 

Når fribruksregelen i § 43 fjerde ledd ikke er anvendelig, og sitatretten i § 29 heller ikke er tilstrekkelig, må det undersøkes om institusjonen du arbeider ved har en avtale med relevant rettighetshaverorganisasjon (Kopinor, BONO). I høyskolesektoren er det inngått avtaler med rettighetshaverorganisasjonene som bl.a. innebærer at beskyttet materiale kan lagres, kopieres og distribueres digitalt, herunder brukes i undervisningsfilmer som publiseres på læringsplattformer mot at det betales vederlag for bruken, se for eksempel § 3, § 4 og kapittel 5 i Kopinor-avtalen for universiteter og høyskoler, som finnes på Kopinors nettsider: https://www.kopinor.no/avtaletekster/kopieringsavtale-for-universiteter-og-hgskoler. Det kan også vises til tidligere svar gitt i relasjon til bruk av bilder i presentasjoner som publiseres på læringsplattformer, her: Bruke bilder i presentasjoner. Se også her for bruk av filmer i publiseringer som gjøres tilgjengelig på digitale læringsplattformer: Kan jeg publisere beskyttet innhold på LMS?

 

Av den tidligere nevnte Kopinor-avtalen følger det at den tilgjengeliggjøring som er tillatt er «intern spredning av papirkopier og digitalt i institusjonens interne, lukkede nettverk (læringsplattformer, intranett, arkiv m.m). Ettersom det er tale om en publisering i undervisningsøyemed, bør også tilgangen begrenses til dem man er satt til å undervise. Av dette følger at en opplasting publisering på YouTube, selv om det skjer under ikke-oppførte videoer, ikke er å anbefale og trolig vil innebære brudd på både Kopinor-avtalen og åndsverklovens såkalte låneregler for bruk av åndsverk i undervisning (§ 43), dersom det er et av disse grunnlagene den konkrete bruken av verkene er forankret i. Publisering på digital læringsplattform vil være det riktige fremgangsmåten. Se også: Er lukket publisering regnet som offentlig? Se også: Kan man legge PDF på Internett?