Du er her

Spørsmål

Kan en undervisningsinstitusjon eller foreleser nekte studenter å ta lydopptak av forelesninger til privat bruk ?

Advokaten svarer

Publisert 7. oktober 2010, oppdatert 27. februar 2019

Adgangen til å foreta lydopptak er avhengig av en rekke regler. I korthet kan en si at hvis foreleseren samtykker til at studenten tar opptak av forelesningen vil det normalt være uproblematisk. Situasjonen blir mer kompleks dersom foreleser ikke samtykker eller undervisningsinstitusjonen har regler som forbyr opptak, selv om opptaket kun er til studentens egen private bruk.

Hvis foreleser ikke samtykker eller undervisningsinstitusjonen har regler mot det, vil vi anbefale at studenten ikke tar opptak. Foretar studenten likevel opptaket er situasjonen noe uklar.

For statlige universitet og høyskoler har institusjonen et generelt ansvar for den faglige virksomheten og driften. På grunn av dette generelle ansvaret bør universitet og høyskoler innrømmes en viss romslighet i å fastsette reglement som er hensiktsmessig for undervisningen. Om denne kompetansen strekker seg til å forby lydopptak til privat bruk er uklart. Hvis undervisningen omfatter taushetsbelagte opplysninger, der det er en plikt til å hindre spredning, foreligger det gode grunner for et slikt reglement. Private læringsinstitusjoner kan, gjennom avtalene de inngår med studenten, fastsette at studenter ikke skal foreta opptak.

Årsaken til at dette spørsmålet er vanskelig, er at privatkopieringsregelen i åndsverkloven § 26 gjelder for offentliggjorte verk, dvs. verk allmennheten allerede har tilgang til. I det foreliggende tilfellet dreier det seg derimot om vilkår som stilles for i det hele tatt å gi tilgang til verket (forelesningen).

Tilgjengeliggjøring for andre uten samtykke

Hvis foreleser ikke har samtykket og studenten gjør opptaket tilgjengelig for allmennheten, for eksempel ved å legge opptaket på nettet, vil det være et klart brudd på åndsverksloven. Åndsverkloven tillater imidlertid egen privat bruk av lydopptak der opptaket er lovlig fremstilt i medhold av § 26.

Se også Er CC-innhold alltid klarert?

Taushetsplikt

Studenter har taushetsplikt, på samme måte som yrkesutøvere, innen det aktuelle fagområdet de studerer, jf. Universitets og høyskoleloven § 4-6. Dette er særlig aktuelt for de som studerer helse- og sosialfag og pedagogiske fag. Disse har en plikt til å hindre at taushetsbelagte opplysninger om personlige forhold lekker ut, for eksempel helseopplysninger og annen informasjon knyttet til en person.

Tillegg for grunnopplæring

Spørsmålet og besvarelsen innretter seg mot høyere utdanning, men reglene for samtykke gjelder også for grunnutdanningen.