Du er her

Spørsmål

Kan man bruke skjermbilder fra programvare i instruksjonsvideoer?

Kan man bruke skjermbilder fra f.eks. Microsoft Office eller andre programvareleverandører når man lager instruksjonsvideoer i bruk av softwaren?

Advokaten svarer

Publisert 1. november 2010, oppdatert 22. mars 2019

Et datamaskinprogram (software) vil normalt være underlagt opphavsrettslig vern. Det er da programmets kode (kildekoden) som er beskyttet, dette anses som et litterært verk (fordi det består av språklige instrukser til maskinen). Beskyttelsen av programmet som litterært verk omfatter ikke skjermbilder.

Når det er sagt, er det ikke utelukket at et skjermbilde kan nyte selvstendig opphavsrettslig vern. For det første kan skjermbildet tenkes å vise et opphavsrettsbeskyttet verk, f.eks. et kunstverk, et fotografisk verk eller et litterært verk (som et dikt). I så fall vil en bruk av skjermbildet være en bruk av verket skjermbildet viser, noe som i utgangspunktet krever samtykke fra opphaveren.

I tillegg kan også selve brukergrensesnittet i skjermbildet i prinsippet ha opphavsrettslig vern.

Er skjermbilder beskyttet av opphavsretten?

Kun originale verk er beskyttet av opphavsretten. En del enkle brukergrensesnitt (skjermbilder) vil ikke oppfylle kravet til originalitet fordi utformingen av grensesnittene blir bestemt av funksjonaliteten brukergrensesnittet skal representere og er preget av alminnelige løsningsvalg i it-verdenen. Den mulige variasjonsbredden vil ikke være stor nok, og det vil normalt ikke foreligge en tilstrekkelig grad av skapende åndsinnsats bak, til at grensesnittet kan anses som et originalt verk i opphavsrettslig forstand. Det gjelder selv om arbeidet med å designe grensesnittet kan ha vært krevende og bygger på faglig kunnskap. Hvis et brukergrensesnitt ikke er beskyttet av opphavsretten kan det fritt brukes i instruksjonsvideoer, med mindre lisensavtalen til programmet legger begrensninger på dette.

I andre tilfeller vil imidlertid designeren ha hatt et større rom for kreativ utfoldelse ved utforming av brukergrensesnittet. Det kan derfor tenkes at resultatet er et brukergrensesnitt med opphavsrettslig vern. Brukergrensesnittet vernes i så fall som et kunstnerisk verk, og det ligger i dette at det i så fall må ha visse kunstneriske kvaliteter. Dagens versjon av brukergrensesnitt til Microsoft Office har detaljerte ikoner og en visuell layout som kan hevdes å ligge i et kunstnerisk nivå. Det kan derfor ikke utelukkes at en domstol vil kunne komme til at dette brukergrensesnittet er beskyttet av opphavsretten. 

Brukergrensesnitt er imidlertid i grenselandet for hva opphavsretten beskytter. Til illustrasjon har Oslo tingrett har i Bygg Data-dommen uttrykt at "[…] brukergrensesnitt […] som utgangpunkt ikke nyter opphavsrettslig vern".  Dette er nok for absolutt, og dommen er kritisert i juridisk teori, men det illustrerer poenget med at denne type frembringelser ligger i randsonen for det opphavsrettslige vern. 

En del programmer er lisensiert under fribrukslisenser som kan tillate kopiering på nærmere vilkår.

Kommer sitatretten til anvendelse?

I den grad et brukergrensesnitt er beskyttet av opphavsretten, vil det likevel være tillat å sitere i "samsvar med god sitat skikk og i den utstrekning formålet betinger", jf. åndsverkloven § 29. Antagelig vi sitatretten åpne for bruk av enkelte skjermbilder når det er nødvendig for å forklare programmet. Det er lite trolig at det er anledning til mer omfattende kopiering som video (screencasts) kan innebære. Opphaverens økonomiske behov, for eksempel til selv å kunne selge instruksjonsvideoer og bøker, vil tale for en snever anvendelse av sitatretten. Vi vil derfor anbefale å innehente tillatelse fra rettighetshaverne før en lager instruksjonsvideoer, i hvert fall der slike videoer er ment for kommersiell utnyttelse. Ved bruk i undervisning i datafag, er nok bruskadgangen større.