Du er her

Spørsmål

Kan skolen be studenten/eleven om å fraskrive seg rettigheter til eget arbeid?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 8. juni 2016

Utdanningsinstitusjonen kan be studentene om å frivillig gi en bruksrett til arbeidet sitt. Når det gjelder mindreårige elever må foresatte samtykke til dette i kraft av deres rolle som verger.
 
Imidlertid bør ikke undervisningsinstitusjonen be elevene/studentene om en generell fraskrivelse eller overførsel av alle opphavsrettigheter. En slik avtale vil fort være urimelig overfor eleven/studenten. Utdanningsinstitusjonen bør heller be elevene/studentene om en bruksrett som dekker det konkrete behovet.
 
Av hensyn til opphavsmannen, altså eleven/studenten, som under disse forholdene klart er den svake parten i avtaleforholdet, skal en slik avtale tolkes restriktivt i favør av eleven/studenten der avtalen er uklar.
 
Undervisningsinstitusjonen kan ikke kreve at elever/studenter skal publisere oppgaver eller ulike arbeider med f.eks. Creative commons-lisens for å kunne levere oppgaver, ta eksamen eller delta i undervisningen. Slike krav kan komme i konflikt med elevens rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring, jf. opplæringsloven, og studentenes rettigheter etter universitets- og høyskoleloven til undervisning og eksamen. 

Datatilsynet har i brev til Høgskolen i Vestfold den 19. april 2012 lagt til grunn at i utgangspunktet må  "publisering av arbeider på Internett […] være frivillig og basert på informert samtykke". Datatilsynet skriver også i samme brev at "[…] Datatilsynet er av den oppfatning at det å pålegge en student å publisere sine arbeider og presentasjoner for en større krets av personer er et inngrep i vedkommendes selvbestemmelse. Publisering av egne arbeider bør derfor være frivillig." 

Undervisningsinstitusjonen kan selvfølgelig oppfordre og legge til rette for frivillig publisering av arbeider. Når elevene/studentene selv publiserer oppgavene sine og bidrar i wikier og andre dynamiske arbeider frivillig, samtykker de dermed også til publiseringsvilkårene. Et samtykke til at undervisningsinstitusjonen skal kunne publisere for eksempel en mastergradsoppgave kan gis muntlig eller skriftlig, men for å unngå diskusjon om dette senere er det lurt å innhente et skriftlig samtykke.