Du er her

Spørsmål

Kan skolen be studenten/eleven om å fraskrive seg rettigheter til eget arbeid?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 27. februar 2019

 

Utdanningsinstitusjonen kan be studentene om å frivillig gi en bruksrett til arbeidet sitt. Når det gjelder mindreårige elever må foresatte samtykke til dette i kraft av deres rolle som verger.
 
Imidlertid bør ikke undervisningsinstitusjonen be elevene/studentene om en generell fraskrivelse eller overførsel av alle opphavsrettigheter. En slik avtale vil fort være urimelig overfor eleven/studenten og kan av den grunn tenkes å være i strid med lovverket. Utdanningsinstitusjonen bør i stedet be elevene/studentene om en bruksrett som dekker det konkrete behovet fra tilfelle til tilfelle.
 
Av hensyn til opphaveren, altså eleven/studenten, som under disse forholdene klart er den svake parten i avtaleforholdet, skal en slik overdragelsesavtale tolkes restriktivt, dvs. i favør av eleven/studenten der avtalen er uklar. Dette følger av det såkalte «spesialitetsprinsippet», som nå er lovfestet i åndsverkloven § 67 annet ledd:

«Ved overdragelse av opphavsrett skal opphaveren ikke anses for å ha overdratt en mer omfattende rett enn det avtalen klart gir uttrykk for.»
 
Ved åndsverkloven 2018 § 69, er opphaveren dessuten gitt en ufravikelig rett til et rimelig vederlag ved hel eller delvis overdragelse av opphavsrett. Bestemmelsen gjelder ved overdragelse «utenfor forbrukerforhold», dvs. til andre enn en forbruker. Utdanningsinstitusjonen er i denne relasjon ikke å anse som en forbruker. Hva som utgjør et «rimelig vederlag» må avgjøres konkret, og for ordinære student- og elevarbeider vil det trolig ikke være noen økonomisk verdi å snakke om. Det kan likevel tenkes at denne nye – og ufravikelige – vederlagsretten vil få institusjonen til å tenke seg ekstra nøye om, før den krever at studenten eller eleven frasier seg opphavsrettigheter.

Undervisningsinstitusjonen kan ikke kreve at elever/studenter skal publisere oppgaver eller ulike arbeider med f.eks. Creative commons-lisens for å kunne levere oppgaver, ta eksamen eller delta i undervisningen. Slike krav kan komme i konflikt med elevens rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring, jf. opplæringsloven, og studentenes rettigheter etter universitets- og høyskoleloven til undervisning og eksamen. 

Datatilsynet har i brev til Høgskolen i Vestfold den 19. april 2012 lagt til grunn at i utgangspunktet må  "publisering av arbeider på Internett […] være frivillig og basert på informert samtykke". Datatilsynet skriver også i samme brev at "[…] Datatilsynet er av den oppfatning at det å pålegge en student å publisere sine arbeider og presentasjoner for en større krets av personer er et inngrep i vedkommendes selvbestemmelse. Publisering av egne arbeider bør derfor være frivillig." 

Undervisningsinstitusjonen kan selvfølgelig oppfordre og legge til rette for frivillig publisering av arbeider. Når elevene/studentene selv publiserer oppgavene sine og bidrar i wikier og andre dynamiske arbeider frivillig, samtykker de dermed også til publiseringsvilkårene. Et samtykke til at undervisningsinstitusjonen skal kunne publisere for eksempel en mastergradsoppgave kan gis muntlig eller skriftlig, men for å unngå diskusjon om dette senere er det lurt å innhente et skriftlig samtykke.