Du er her

Spørsmål

Kan vi bruke musikk til en skoleforestilling, gjøre opptak av den og legge den ut på skolens LMS?

Vi planlegger en stor forestilling på skolen for elever, foreldre og lærere. Noen elever vil opptre med egenskrevne sanger. Noen skal opptre med sanger andre har skrevet, og også med norske versjoner av engelske sanger. Vi planlegger å bruke deler av forskjellige sanger når noen kommer på/går av scenen. Er dette problematisk i forhold til opphavsretten? Hvordan skal de involverte få lært seg sangene? Hva kan brukes, noter, sangtekster, lydfiler? Kan FAU filme eller gjøre opptak av forestillingen og deretter selge kopier av opptaket til elever, foresatte, ansatte, venner osv.? Kan lærerne legge opptaket ut på skolens læringsplattform?

Advokaten svarer

Publisert 11. november 2015, oppdatert 22. mars 2019

 Dette er dessverre et komplekst område som reiser mange problemstillinger innenfor opphavsrett, men også spørsmål knyttet til personvern og tillatelser fra rettighetshaverorganisasjoner og elever. Nedenfor vil vi først se på det å bruke andres musikk, før vi ser på muligheter for kopiering av noter m.m. Til sist vil vi knytte noen kommentarer til spørsmålet om opptak og salg av DVDer. 

  
Bruk av andres sanger og musikk i forestillingen 
Elever kan fritt opptre med egenskrevne sanger og musikk. Det er derimot i utgangpunktet ikke tillatt å fremføre andres sanger og musikk for allmenheten. En stor forestilling, som beskrevet her, vil innebære en fremføring for allmenheten, og unntakene som finnes for undervisning kommer derfor ikke til anvendelse. 
  
Det er viktig å huske på at det kan være rettigheter knyttet til både sangteksten, musikken, fremføringen og til den mer tekniske fremstillingen av opptaket. Elevene kan derfor i utgangpunktet ikke opptre med sanger som andre har skrevet eller med en norsk oversettelse av en engelsk sang uten samtykke fra rettighetshaver (eller samtykke fra en rettighetshaverorganisasjon som representerer rettighetshaver så som Tono, Norwaco og NCB). 
  
Samtykke er ikke nødvendig å innhente hvis opphavsmennene allerede har gitt tillatelse gjennom f.eks. en Creative Commons Lisens, eller hvis opphavsretten har utløpt (se Hva er i det fri?
  
Dersom skolen eller kommunen har inngått Norwacos musikklisens og TONOs kommuneavtale vil disse gi skolen noe større handlingsrom. 
  
TONOs kommuneavtale tillater bruk av «bakgrunnsmusikk». Det innebærer at å spille av musikk for publikum når noen går av eller på scenen vil være dekket av TONOs kommuneavtale, mens elevenes fremføring av andres sanger eller musikk ikke er dekket av avtalen. Skolen må derfor innhente tillatelse fra TONO og betale et vederlag for elevenes fremføring. Vederlaget er normalt relativt beskjedent. Skjema for innhenting av tillatelse
  
TONO tillater normalt at verket fremføres på en endret måte (så som oversettelser). Verket må uansett ikke fremføres på en krenkende måte, jfr. åndsverkloven § 3 2. ledd. 
  
Norwacos musikklisens innebærer bl.a. at "utgitte fonogrammer" (så som CD'er som kan kjøpes i butikk) kan "avspilles til en tilstedeværende personkrets bestående av elever, barnehagebarn, lærere, foresatte, etc." Slik vi leser lisensen bør den gi mulighet til å spille av sanger når noen kommer på/går av scenen samt som bakgrunnsmusikk til elevenes fremføring av sanger (men fremføring av sangen til allmenheten må som nevnt klareres med TONO). Vi kan ikke se at lisensen åpner for at det kan lages bearbeidede verk (så som oversettelser, omskrivninger etc.). Det fremgår av lisensen punkt 7 at det ikke er tillatt uten samtykke fra rettighetshaver å «sette ny musikk til eksisterende tekst»«oversette originaltekst til et annet språk eller foreta en gjendiktning» eller «sette ny tekst til eksisterende musikk»
  
Bruk av andres noter, sangtekster etc. for innøving 
Åndsverksloven tillater i utgangpunktet ikke kopiering av noter, sangtekster eller lydfiler utover det som følger av reglene om privat eksemplarfremstilling. Har derimot skolen inngått Kopinor-avtale og Norwacos musikklisens åpner disse for mer utstrakt buk. 
  
I følge Kopinor-avtalen, kan det fra enkeltnoter og fra notesamlinger kopieres inntil 15 % av sidetallet, men maksimum 10 sider av en enkelt publikasjon. Kopinor-avtalen tillater allikevel at det fra én og samme publikasjon kopieres en hel sats når publikasjonen er på minst 12 sider. 
  
Norwacos musikklisens tillater kopiering av lydfiler til bruk av de involverte elevene eller lærerne (men maks 35 fysiske eksemplarer). Avspilling for bruk i øvingssammenheng vil normalt være innenfor den private sfæren og bør ikke utløse opphavsrettslige utfordringer. 
  
Opptak av forestillingen - opphavsrett 
Det er i utgangpunktet ikke tillatt å selge film eller lydopptak av forestillingen uten opphaverens samtykke. Noen opphavsmenn har gitt generelle samtykker gjennom Creative Commons. 
  
Etter åndsverksloven § 43 femte ledd kan lærere og elever for bruk i undervisningen fritt gjøre opptak av sine egne fremføringer av verk. At bruken må være for undervisning gjør at bestemmelsen passer dårlig for større forestillinger. At det må være ens egen fremføring av verk hindrer bl.a. opptak når en bruker bakgrunnsmusikk som andre har laget (og som en ikke har tillatelse til å benytte). 
  
Dersom skolen har Norwacos musikklisens, er en viss bruk utover åndsverksloven § 43 tillatt. Da kan bl.a. musikk som andre har laget benyttes i forestillinger som tas opp. Norwacos musikklisens åpner for at opptaket tilgjengeliggjøres på lukkede læringsplattformer. Videre åpner den for at inntil 35 DVDer kan fremstilles så elevene kan ta de med til foresatte /venner. Norwacos musikklisens åpner imidlertid ikke for at det kan kreves betaling for disse. 
  
Ønsker en å ta betalt for DVDer må det innhentes tillatelse fra Nordisk Copyright Bureau (NCB). Man må da opplyse om sangtitler, lengden på musikk som er brukt, opphavsmenn etc.  NCB tar både en såkalt synkroniseringsavgift og en kopiavgift. Synkroniseringsavgiften er en avgift for å sette musikk og levende bilde sammen, mens kopiavgiften er avhengig av antallet DVDer som produseres. Kopiavgiften avhenger av hvilken produksjonstype det er og antallet kopier. Hvis musikken står sentralt i forestillingen, som f.eks. musikaler, operaer eller musikalske dokumentarer (og revyer med mer enn 50 % musikkinnhold), er det i skrivende stund en litt høyere kopiavgift. Salg fra skolen/ FAU til foreldre vil være såkalt direkte til kundesalg, i motsetning til salg til butikk som har en høyere avgift. Filmskoler og lignende skoler kan ha egne avtaler med NCB som vi ikke vil gå inn på her. 
  
Selv om Norwaco og eventuelt NCB gir tillatelse, er det en tillatelse som gjelder de "profesjonelle" opphaverne, altså tredjepartsmateriale som brukes. Elevene vil normalt også være opphavere og må også gi sin tillatelse til at det fremstilles DVDer. Vi oppfordrer skolene til å bruke dette som en mulighet for elevene til å lære om sine rettigheter som opphavere. 
  
Opptak av forestillingen - personvern 
I tillegg til opphavsrett må en i denne sammenhengen også tenke på personvern. Personvernsbestemmelsene i åndsverksloven begrenser adgangen til å selge filmopptak av forestillingen da samtykke i utgangpunktet må innhentes fra alle som blir avbildet noenlunde klart på scenen (jf. åndsverkloven § 104) og alle som noenlunde klart kan høres (sml. personvernloven), men ikke alle som avbildes i salen. Samtykket må være uttrykkelig, informert og frivillig. Det siste innebærer at elevene og de foresatte ikke må utsettes for press til å samtykke, så som gruppepress eller press i form av at en "ødelegger for andre" hvis en ikke sier ja.