Du er her

Spørsmål

Kan vi publisere bilder og film med andre personer uten deres samtykke?

Kan vi publisere bilder eller filmopptak av forelesere og andre personer uten deres samtykke?

Advokaten svarer

Publisert 25. oktober 2010, oppdatert 12. februar 2019

Åndsverkloven har i § 104 en bestemmelse som verner retten til eget bilde, dvs. at alle personer har en viss bestemmelsesrett over bilder av seg selv. Denne bestemmelsen omfatter også bruk av noens ansikt på film. Bestemmelsen slår fast at personbilder i utgangspunktet kun kan vises offentlig når den avbildede personen har samtykket til det. Det er noen viktige unntak fra denne bestemmelsen.

De tre mest vanlige unntakene: 

  • Dersom bildet eller filmklippet har en aktuell og allmenn (typisk en generell nyhetsinteresse),  kan bildet eller filmen vises offentlig uten samtykke. Bakgrunnen for unntaket er ønsket om å sikre ytringsfrihet og allmennhetens informasjonsbehov, herunder pressens behov for å bruke personbilder i forbindelse med redaksjonell omtale. Allmennheten anses å ha et større informasjonsbehov i forhold til offentlige personer enn i forhold til andre personer. Kjente og offentlige personer har derfor mindre vern, men heller ikke bildene av disse kan brukes fritt. Hvorvidt bildene kan brukes uten samtykke må vurderes konkret i forhold til den avbildedes personvern.
  • Et annet unntak gjelder bilder med personer, men der personen(e) ikke kan sies å være hovedinnholdet i bildet, typisk personer som fanges opp i bakgrunnen av et bilde.
  • Et tredje unntak gjelder gjengivelser av bilder eller film av en større folkemengde i forbindelse med en begivenhet som har allmenn interesse, for eksempel et demonstrasjonstog eller en fotballkamp. Dette unntaket gjelder som oftest utendørsbilder, men kan også omfatte en reportasje fra en debatt, tale eller en omstridt forelesning.

Dette innebærer at man ikke står fritt til å publisere bilder eller filmopptak av forelesere og personer som er til stede. Det må vurderes konkret om et av unntakene i åndsverkloven § 104 er anvendelige. Unntakene fra retten til eget bilde gjelder kun avbildingen av personen. 

I tillegg til personvernbestemmelsen i § 104, vil et forelesningsmanuskript normalt være et åndsverk med opphavsrettslig vern. En gjengivelse eller et opptak av en hel forelesning kan derfor ikke publiseres uten samtykke fra opphaveren – foreleseren - selv om den har interesse også for andre studenter eller er samfunnsaktuell. 

Når det er sagt, vil undervisningsinstitusjonen ofte være i posisjon til å få foreleseren til å samtykke, både til bruk av personbilder og publisering av opptak av forelesningen, gjennom f.eks. arbeidsavtalen eller oppdragsavtalen med vedkommende. Hvis slikt samtykke foreligger, vil man som regel kunne publisere opptaket selv om også tilhørere kommer med på filmen, i kraft av unntaket for avbildninger der personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet.

Se også: Kan utdanningsinstitusjonen gjenbruke opptaket?