Studentguide

Publisert 16. november 2016, oppdatert 26. januar 2017

Her finner du som student informasjon om opphavsrett. Du vil lære hvordan du kan unngå å bryte opphavsretten når du bruker andres verk, og du vil finne ut hvordan du kan beskytte verkene du skaper underveis i studiene fra å bli brukt uten din tillatelse. 

Opphavsrett beskytter forfattere, filmskapere, fotografer og andre skapere fra å få sitt arbeid brukt uten tillatelse. Det er en tidsbegrenset rett som opphavspersonen har til sine verk, og den reguleres først og fremst av åndsverksloven. Med økt bruk av digital teknologi i høyere utdanning oppstår problemstillinger knyttet til opphavsrett som det er viktig å være oppmerksom på. 

Bruke andres materiale

Som student vil du mest sannsynlig bruke bøker, musikk, filmer og andre verk som er skapt av andre. Disse kan være ressurser du har kjøpt, lånt fra biblioteket, eller har funnet på nettet.

Når du skal kopiere, endre, framføre eller dele verk som er skapt av andre vil du for å unngå å krenke opphavsretten enten trenge tillatelse fra opphavspersonen eller du vil være avhengig av unntak eller begrensninger i loven (for eksempel kan du i utgangsspunktet sitere innenfor rammene av sitatretten, kopiere fritt fra lovsamlinger og offentlige utredninger etc.).

Kopiering 

Høgskoler og universiteter har avtale med Kopinor og har på den måten innhentet tillatelse til å kopiere utgitt materiale som tekst og bilder.

Så mye kan du kopiere:

Fra bøker: Inntil 15 % av sidetallet per emne per semester, men likevel et helt kapittel eller lignende avsnitt, en hel novelle eller en hel scene fra et skuespill.

Fra vitenskapelige tidsskrifter (fra et enkelt nummer): Inntil én artikkel per emne per semester.

Fra aviser, allmenne tidsskrifter osv. kan det kopieres uten omfangsbegrensninger – dette gjelder også for materiale lagt ut på åpne internettsider og for brosjyrer og andre publikasjoner bestemt for gratis distribusjon. (Men lisensvilkår på nettsider kan sette begrensninger).

Fra noter (enkeltnoter og samlinger av enkeltnoter): Inntil 15%, men maksimum 10 sider fra hver enkelt publikasjon, dog inntil en hel sats e.l. for teoriundervisning.

Studenter kan i utgangpunktet ta kopi av mer enn 15 % av en bok når det er til "privat bruk" slik dette er regulert i åndsverkloven § 12. 

Les mer om bruk av tekst  

Les mer om bruk av bilder

 

Gi bort og låne ut materiale

Å gi bort eller låne ut materialer uten å kopiere (f. eks. en tekst-hand-out eller en video på DVD) til en medstudent er lov. 

Bruk av læringsressurser i jobb

Læringsressurser som brukes i LMS eller bibliotek på høyskoler og universitet er som regel lisensiert for bruk av studenter og ansatte til pedagogiske formål. Dette betyr at du ikke kan bruke høgskolen eller universitetet sine læringsressurser til kommersielle formål som deltidsarbeid eller på praksisplass.

Finn ressruser med CC-lisens

Lisenser som gir tillatelse til gjenbruk, for eksempel Creative Commons (CC), gjør det mulig å bruke ressurser uten å spørre om tillatelse. I søkebaser som YouTube, Flickr og Google kan du finne filmer, bilder og tekster med slike fribrukslisenser. I innstillinger for søket kan du velge bruksrettigheter og hake av for ressuser som er merket for gjenbruk. Når du skal bruke materialet må du oppgi hvem som har laget det (navngivelse) og hvilken CC-lisens bildet har. 

Skjermbilde fra Googles bildesøk med ressuser merket for gjenbruk

Skjermbilde fra Googles bildesøk med bilder merket for gjenbruk. 

På Creative Commons sin nettside kan man også finne CC-lisensierte verk.

Søk i Creative Commons database med ressurser

Bruk av kilder

Når du bruker andres materialer i innleveringer, oppgaver og kursarbeid må du ikke bruke kilder som krenker opphavsretten. Det er ikke alltid opplagt hvilke kilder som krenker opphavsretten og hvilke som respekterer den. Det er større sannsynlighet for at filmklipp fra fildelingsnettsteder krenker opphavsretten enn offisielle trailere som er lagt ut på YouTube av filmprodusentene.

Dele egne verk

Som student kommer du sannsynligvis til å produsere dine egne originale verk, og du vil ha opphavsretten til verket. Dette inkluderer for eksempel musikk, skapende kunst, litterære verk (som skjønnlitteratur og faglitteratur) og dataprogrammer. Opphavsretten omfatter blant annet retten til å offentliggjøre og publisere verket og fremstille flere eksemplar av verket. Utdanningsinstitusjonen kan be studenter om å frivillig gi en bruksrett til arbeidet sitt. Undervisningsinstitusjonen kan ikke kreve at studenter skal publisere oppgaver eller ulike arbeider med f.eks. Creative commons-lisens for å kunne levere oppgaver, ta eksamen eller delta i undervisningen. Slike krav kan komme i konflikt med studentenes rettigheter etter universitets- og høyskoleloven til undervisning og eksamen. Les mer om studentenes opphavsrett til eget arbeid. 

Hvis det. f.eks. er en konkurranse der designstudenter kan komme opp med en ny logo for en ekstern aktør som skal ha opphavsrett til logoen, må det være frivillig for studenten å delta i konkurransen. Det bør av vilkårene for konkurransen fremgå i hvilken utstrekning opphavsrett overføres til den eksterne aktøren og at studenten kan bruke arbeidet i egen portefølje.

Opphavsrett i forskning

Mens andre studenter beholder sin opphavsrett og frivillig kan inngå avtaler med sitt universitetet, er doktorgradsstudenter normalt ansatte ved universitetet og følger universitetets reglement i den utstrekning de er forpliktet til det gjennom ansettelsesforholdet. 

Opphavsretten kan være delt om arbeidet utføres med en av universitetets ansatte, eller andre. Hvis en ekstern virksomhet finansierer forskningen kan universitetet ha påtatt seg å overføre opphavsrett til den eksterne. 

Hvis du gir rettigheter

Hvis du har samtykket i å overføre rettigheter til et verk til høgskolen eller universitetet, så vil de kunne bruke verket slik det er beskrevet i avtalen dere har inngått og i loven. Dersom en institusjon skal benytte arbeidet ditt kan det være lurt å avtale hvordan du skal krediteres og klare grenser for hvordan institusjonen kan benytte verket (når, hvor mye, kommersielt / ikke-kommersielt, mot vederlag etc.).

Om opphavsrett
  • Den som skaper verket har opphavsretten.

  • Opphavsretten oppstår samtidig med verket og krever ingen registreringer eller copyright-merke.
  • Opphavspersonen har en enerett til å fremstille eksemplar av verket, og til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten.
  • Opphavsretten beskytter verkets utforming, ikke verkets innhold. Ideer, kunnskap eller metoder som sådan er altså ikke vernet av opphavsretten.
  • Opphavspersonen har rett til å bli navngitt (evigvarende rett), og det skal henvises til kilden. 
  • Inngrep i disse rettighetene krever hjemmel i lov eller avtale.