You are here

Spørsmål

Kva vil det seie å klarere opphavsrett?

Advokaten svarer

Publisert 7. februar 2014, oppdatert 10. april 2014

Å klarere opphavsrettar inneber at ein gjer ein avtale om bruk av eit verk. Det kan avtalast direkte med opphavsmannen til verket, eller med ein organisasjon eller annan representant som opptrer på vegner av opphavsmannen, til dømes Kopinor eller eit forlag.

Sjå også: Kven forvaltar opphavsmannen sine rettar?

Som regel må det betalast for bruken. Verket kan berre brukast på dei måtane det er avtalt. Til dømes kan det avtalast at inntil 15 % av sidene i bestemte bøker kan kopierast.

Tillegg for grunnopplæring

Det føreligg ein egen Kopinoravtale for grunnutdanninga.

Tillegg for høyere utdanning

Høgare utdanning har gjennom UHR både avtale med Kopinor, så vel som mønsteravtale med BONO.